Viser arkivet for mai, 2011

Vellykket integrering kommer ikke av seg selv


De nordmenn som innbiller seg at det er innvandrerne som i størst grad tapper velferdssamfunnet for økonomiske midler, kan like godt først som sist begynne å tro om igjen. Velferds- og migrasjonsutvalget la den 10. mai frem sin innstilling, hvor de har analysert den økonomiske bærekraften i velferdssamfunnet.

Analysen viser at 43 prosent av de som tar trygdeytelser ut av landet, er nordmenn uten innvandrerbakgrunn, de får samtidig de største, årlige utbetalingene. Fremmedfientlige nordmenn likte nok bedre å lese nyheten som sto i Na24 om at kontantstøtte renner ut av landet. De har nok levende sett for seg hvordan de såkalte arbeidssky lykkejegerne kommer til Norge og utnytter vårt naive system. Problemet er at det ikke stemmer.

De største utbetalingene via NAV Internasjonal går til land i Norden, bare elleve prosent går til Sentral- og Øst-Europa, Afrika, Asia og Sør- og Mellom-Amerika.

Arbeidsinnvandrere kommer til landet som arbeidsklar og i mange tilfeller godt kvalifisert arbeidskraft, uten at de har kostet den norske staten fem øre. Dette er et faktum vi burde ta til oss. Det er nemlig ikke slik at alle innvandrere er som en snyltende kreftbyll, hvis eneste og fremste formål er å loppe Norge for velferdskroner. En ting er til tross for alle fordommer felles for alle mennesker, uavhengig av kultur, religionstilhørighet og hudfarge: De ønsker alle å føle tilhørighet.

Det er både det offentlige, arbeidsgivere, nordmenn og innvandrerne selv sitt ansvar å få til en vellykket integrering. Man får dette dårlig til hvis man konstant går rundt og snakker om «dem» kontra «oss».

Kommunene svikter arbeidslystne innvandrere
Staten bevilger penger til kommunene for å få innvandrere i arbeid, men disse pengene brukes til lønnsbudsjett, sosialhjelp, prosjektarbeid eller andre formål som ikke kommer innvandrerne direkte til gode. Disse må brukes direkte på hver innvandrer ut fra en individuell plan, slik at kvalifikasjonene kan brukes i Norge. Asylsøkerne bør ha arbeidstillatelse mens hele saksbehandlingen pågår. Dette har man gjort i Sverige, og med stort hell.

Man trenger i det hele tatt en mer konstruktiv tilnærming i innvandringspolitikken, og i så måte vil både systematisk opplæring, tilrettelagt arbeid, skjermet arbeid, lønnstilskudd og andre tiltak kunne hjelpe. Det er på tide å se på ikke-vestlige innvandrere som det de er – en ressurs vi har bruk for!

  • Innvandrere mobbes mest på jobb (Aftenposten).
  • Innvandrere mister jobben først (Dagsavisen).
  • FrP vil gi innvandrere lavere lønn (VG).
  • Innvandrerbarna tar studiene vi trenger (E24).