Viser arkivet for stikkord bystyret

Bergensskolene: For dårlig oppfølging av risikogrupper

Undertegnede holdt følgende innlegg i Bergen bystyre onsdag 23. januar 2013:
27. november 2012 behandlet Ungdommens Bystyre Plan for psykisk helsearbeid, og kom blant annet frem til at det må settes inn tiltak som hjelper barn med selvmordstanker.

Det er i den sammenheng viktig å ta til etterretning at det er en del barn som står i kø for å få nevropsykologisk utredning, og at det er altfor mange hjelpetrengende som ikke blir fanget opp av PPT (Psykologisk Pedagogisk Utredning) eller BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). En del av dem begynner dessverre med selvmedisinering på grunn av for eksempel ADHD, og har i de fleste tilfeller en problematisk overgang mellom barne- til ungdomsskolen. Flere av dem ender opp i Nygårdsparken før de er 15 år.

“Plan for psykisk helsearbeid” ser ikke ut til å ha en skikkelig tiltaksplan for å fange opp denne gruppen. Prislappen for hver enkelt ungdom som har et livsløp som sosial klient frem til fylte 45 år er på mer enn 20 millioner kroner. Vi snakker derfor ikke bare om medmenneskelighet som prinsipp, men også hvordan man med riktig politikk kan få til økonomiske gevinster i et langsiktig perspektiv.

Rødt konkluderer som Ungdommens Bystyre også har gjort, at informasjon om helse og helsetilbud er altfor dårlig i Bergensskolen i dag, og særlig psykisk helse.

Rødt etterlyser derfor en tiltaksplan som tar mål av seg å fange opp barn og ungdom i ovennevnte risikogruppe. Rødt etterlyser også politisk vilje til å investere mer penger på barn og unge som av ulike grunner trenger tilpasning og oppfølging, og spesielt siden vi vet hva det koster å ikke gjøre det.

Bystyret ikke demokratisk


Billedtekst: Gunnar Bakke var tidligere ordfører i Bergen. Foto: API
12. april gikk byråd for kultur,næring idrett og kirke, Gunnar Bakke (Frp) ut i BA med kunngjøringen om at FrP vil ha lovfestet lokaldemokrati og begrense statens makt. Leser man bare overskriften, ser det vel og bra ut. Problemet er at byparlamentarismen er alt annet enn demokratisk.

Hvis det fremdeles er noen som innbiller seg at byrådet må innrette seg etter hva avstemningen i bystyret viser fra sak til sak, så er det helt feil. Innføringen av byparlamentarismen i Bergen har resultert i at det folkevalgte bystyret må avgi makt oppover til en liten gruppe mennesker på syv personer. Makteliten består av seks byråder og byrådsleder Monica Mæland.

The winner takes it all
Tidligere var det slik i Norge at også opposisjonen var representert i kommunale organer med beslutningsmyndighet, for eksempel i formannsskapet. Opposisjonen hadde full mulighet til innsyn og til å fremme sine argumenter. Det førte i en rekke saker til at det ble tatt bedre beslutninger, basert på et bredere fundament. Slik er det ikke lenger. Mottoet i dagens bystyre er som i en kjent ABBA-sang, «the winner takes it all».

Bystyremedlemmene umyndiggjort
Bystyret har fremdeles den formelle beslutningsmakt. Når det likevel ikke fungerer slik i praksis, så er det fordi byrådet med Mæland i spissen legger klare føringer for hva bystyrerepresentantene skal stemme på fra sak til sak når de skal opp til endelig behandling. Det blir ansett som illjojalt om man ikke stemmer som man får beskjed om fra byrådet. Dette er både farlig og forkastelig, for i prosessen blir byråspartienes bystyremedlemmer umyndiggjort. De får ikke lov til å tenke selv.

Tildekking og propaganda
Som om ikke dette er nok, styres hele kommunens administrasjon av de politisk utpekte byrådene. Viktige synespunkter til kommunens fagpersoner når som oftest aldri offentligheten, og informasjonen som blant annet serveres på Bergen kommune sine nettsider, er ensrettet, politisk propaganda. Problemer dekkes til, og kommunens handlinger skjønnmales av en mediastab som er dobbelt så stor som BA sin nyhetsredakjson. Den frie presse og opposisjonen har store problemer med å finne ut hva som egentlig foregår, og det er da også hensikten.

Saboterer faktisk demokrati
Når man ser hvordan tingene fungerer i praksis, blir det derfor en vits at Gunnar Bakke snakker om lovfestet lokaldemokrati. Det som derimot ikke er en vits, er at FrP som sitter i byrådet vil begrense statens makt. I en kommune hvor byrådet har gjort det som gjøres kan for å begrense innsyn i saksbehandling og sabotere faktisk demokrati, er det ikke bare viktig at stat og fylkesmann har mulighet til å kontrollere, men også helt nødvendig. Skal man tale varmt om mest mulig desentralisert folkestyre, får man først sørge for at det desentraliserte folkestyret er demokratisk.

Forslag mot mobbing nedstemt


Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen avslørte at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Dette ønsket Rødt og SV å gjøre noe med men ble nedstemt av Høyre, FrP og KrF.

SV som er 2. vara for Rødt i Komite for oppvekst (KOPP), foreslo følgende etter å ha konferert med undertegnede i KOPP den 10. november:

“Digital mobbing
Økt bruk av mobiltelefon og sosiale medier har ført til at mobbinging skjer i nye former og kanaler. Komite for oppvekst vil be om at det i den kommende kvalitetsmeldingen legges spesiel vekt på tiltak for å også bekjempe denne typen mobbing.

Partiene på høyresiden så ingen grunn til å være enige i dette. De siste dagene har debatten om mobbing blusset opp igjen, og mye på grunn av denne sterke videoen som mobbeofferet Jonas la ut på nettopp et sosialt medium; Youtube:


I går ble et blogginnelgg om stygg mobbing publisert i BT.

Samme avisen kunne i april i år fortelle at hver fjerde person vet om mobbing på nettet. Det må i den sammenheng sies at det er svært ille å stemme ned forslaget som ble presentert av SV. Rødt kommer til å ta saken opp igjen i bystyret så snart det er mulig, og det er da å håpe at det blir enstemmig vedtatt.

Gratulerer til Torstein Dahle og Sofie Marhaug!


Sofie Marhaug og Torstein Dahle er valgt inn på fast plass i Bergen sitt bystyre. Vararepresentanter ble Mathias Furevik, undertegnede, Solbjørg Marjala, Terje Valen og Krishna Prasad Aryal. Rødt har fått inn to flotte mennesker på fast plass! Dette føles veldig bra. :-)

Svikter barnevernsbarna totalt


Billedtekst: Her er ambulansen som hentet Ragnhild i Nordre Skogvei 31. juli i fjor.
___________________________________________________________________________
Da Ragnhild (15) døde under barnevernets omsorg, var det mange som mente at en måtte innføre drastiske tiltak. Paradoksalt er det da å oppleve at et flertall i Komite for helse og sosial onsdag 8. juni stemte mot et forslag som ville sikret ungdommer som Ragnhild mye bedre.

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 skulle behandles, og Rødt foreslo å legge til følgende punkt under arbeidsmål for Bergen kommune:

  • «Bruke de kanaler vi har til rådighet for å sikre at det statlige BUF-etat og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken fortest mulig følger opp løftet om å skille rusungdom fra rusfri ungdom på institusjoner.»

Forslaget fikk støtte fra SV og KrF, mens Ap, H og FrP utrolig nok stemte mot. For undertegnede som jobber i barnevernet er dette mye mer enn en politisk fanesak. Her handler det faktisk om å omstrukturere barnevernsinstitusjoner slik at de ikke lenger fungerer som utklekkingsanstalter for fremtidens rusmisbrukere. Det handler også om å ta bedre vare på unge mennesker i faresonen enn vi gjør i dag.

Mangler riktig verktøy
Det er som om Ap, H og FrP spytter både Ragnhild, de pårørende og oss som jobber i barnevernet midt i ansiktet. Gjentatte ganger har ansatte i barnevernet påpekt at organiseringen av barnevernet er mangelfull, og vi tenker faktisk alle på dem vi er ment å hjelpe når vi sier det. I den politiske verden stemmer man gjerne i blokker når det kommer til bystyresaker. Således er det kanskje ingen stor overraskelse at parti som H og FrP stemte mot et forslag som kom fra ytterste venstre. Det som man dog med rette kan stille et stort spørsmålstegn ved, er hvorfor i alle dager Arbeiderpartiet fant det for godt å være negativ. Var det fordi de ikke kom på forslaget selv?

Ved å skille rusfrie ungdom fra de som ruser seg på barnevernsinsitusjoner, er det ikke få liv man kunne reddet. Ap, Høyre og FrP har alle blod på hendene sine i dag. Det er å håpe at de tar til fornuft frem til saken skal behandles i bystyret.

Kjøpepress, mobbing og prostitusjon greit for Høyre, KrF og FrP?


Billedtekst: Illustrasjonsfoto fra SBS Television.
I fjor kunne nestleder ved Barnevernvakten i Bergen, Margun Soltvedt fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Dette er dessverre ikke det eneste ungdommer selger sex for. En rekke av landets største aviser har skrevet om at en del tenåringer prostituerer seg for å få råd til dyre merkeklær og andre materielle ting.

Onsdag 11. mai hadde Komite for helse og sosial møte på rådhuset. Der tok man blant annet opp den meget viktige «Plan for bedre seksuell helse 2011-2014». Torstein Dahle foreslo på vegne av partiet Rødt det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt: «Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon».

Nulltoleranse for kjøpepress og mobbing
Rødt ønsket videre at det ble satt i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole skulle siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen burde man legge vekt på at det i Norge er forbudt å kjøpe sex, at prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som for eksempel høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader, menneskehandel/skruppelløse bakmenn – og at derfor er nulltoleranse for kjøpepress og mobbing i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting.

Støtte fra Ap og SV
Rødt fikk medhold fra SV og Ap, men Høyre, FrP og KrF stemte mot. Kanskje ikke så rart at FrP løper de frie markedskreftenes ærender, men hvor tok de verdikonservative prinsippene i KrF og Høyre veien? Er det slik å forstå at Høyre og KrF synes det er greit med kjøpepress, mobbing og prostitusjon blant tenåringer?

Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene. Nå er vi i 2011, og ingenting har skjedd. Rødt er det eneste partiet som helt konkret har foreslått å gjøre noe, men vi blir atter bare maktesløse vitner til at de blå partiene ikke er sitt ansvar bevisst.

Verdikonservativ?
De unge er mer utsatt for påvirkning enn andre, og lar seg lettere forlede enn andre. De unge er heller ikke alltid klar over hva dårlige valg kan føre det – det er nettopp derfor vi som er eldre og klokere skylder å veilede dem. Kanskje noen og enhver burde begynne å tenke gjennom at det er de samme ungdommene vi i dag svikter, som senere skal ta vare på oss i alderdommen. Å være verdikonservativ betyr mer enn å nikke gjenkjennende til myntenes rasleklang, det betyr også at man tar vare på god og gammeldags moral. Noen ser ut til å ha glemt det.

Vil byrådet skjule korrupsjon?


Midt oppe i det som sannsynligvis er Bergens største korrupsjonsskandale i nyere tid, presterer byrådspartiene i bystyret å gi revisor sparken. Saken stinker.

Den store skandalesaken gjelder tresifrede millionbeløp. Den gjelder ansettelse av politiske venner, i stilling som vedkommende åpenbart ikke burde hatt. Den gjelder instrukser fra den politiske ledelsen i strid med all god forvaltningsskikk. Mens denne saken ennå er under politietterforskning – full av forhold som ikke tåler dagens lys – springer bomben på siste bystyremøte: Bare med 3-4 dagers varsel – høyst overraskende for alle utenfor byrådets partier – beslutter byrådets partier å sparke den dyktige kommunerevisoren, som har høstet stor anerkjennelse for å ha gjort en god jobb som leder av kommunerevisjonen.

Når et aksjeselskap beslutter å sparke revisor, mens det samtidig er midt inne i en sak der grove overtramp og sannsynligvis straffbare forhold blir avdekket, er det vanligvis et signal om at det er forhold som ledelsen er opptatt av å skjule, og som man er engstelig for at revisor skal oppdage. Spesielt hvis revisor kjenner selskapet svært godt, og har bedre forutsetninger enn de fleste for å avdekke forholdene, er det et kraftig signal om at noe er alvorlig galt.

Den offisielle begrunnelsen holder ikke vann; Byrådets partier påsto at kommunerevisjonen ikke er uavhengig, og at et privat revisjonsselskap vil være mer uavhengig av kommunen. Men det er blank løgn. Det er bare de aller største revisjonsselskapene som er aktuelle for å revidere en så stor virksomhet som Bergen kommune. Alle disse har på forskjellig vis – direkte eller indirekte – vært involvert i oppdrag for Bergen kommune, eller de har gjennom ansatte hatt forbindelse med Bergen kommune. Et slikt revisjonsselskap vil være avhengig av at revisjonskontrakten fornyes. Det betyr selvsagt at man er mindre uavhengig enn en fast ansatt revisor som ikke er avhengig av at kommunen fornyer kontrakten.

Jeg påstår ikke at de private revisjonsselskapene er korrupte. Men de er selvsagt ikke mer uavhengige av dem som leder kommunen enn en revisor som er fast ansatt av bystyret selv. Det er nemlig ikke byrådet som ansetter kommunerevisoren, det er bystyret selv som gjør det. Kommuneloven har bestemmelser som nettopp skal sikre at revisor er helt uavhengig av kommuneledelsen, som revisor skal kontrollere.

Men i Bergen har vi en spesiell ordning med at det er politikere som selv leder kommunens administrasjon. Noen av bystyrepartiene utpeker byrådet. Det er attraktive, høyt betalte jobber der politikk og administrasjon blandes sammen i en lite oversiktlig suppe. De administrative lederne, byrådene, har stadige møter med gruppelederne for partiene sine, og det er selvsagt tette bånd mellom disse partienes bystyregrupper og byrådene selv. Når disse partiene, på kort varsel sparker revisjonen, så skjer dette selvsagt ikke uten at det er kontakt mellom byrådene og bystyregruppene deres.

Det er partifeller av byrådsleder Monica Mæland som er involvert i den svære kommuneskandalen, som politiet nå etterforsker. Hva er det byrådet vil skjule?

Torstein Dahle, Rødt