Viser arkivet for stikkord regjeringen

Ny feministbølge på gang

Dagsavisen fortalte 14. juni at norske, feministiske organisasjoner opplever stor medlemsvekst. Det er ikke rart. Landets konservative regjering går til angrep på abortlovverket, fedrekvoten og vil ikke ha sexkjøploven. Som om det ikke er nok, har vi en barne-, likestillings- og inkluderingsminister som sier at hun kategorisk er mot bruk av kvotering som virkemiddel.

Det er ekstremt provoserende når Solveig Horne som virkelig burde forstått hvor viktig det er å bruke kvotering for å sikre likestilling av kjønnene, ikke gjør det. Fram til 1986 var norske regjeringer kraftig dominert av menn. Kvinnelige regjeringsmedlemmer ble av mange betraktet som politisk pynt. Men Gro Harlem Brundtland ville det annerledes og møtte opp hos kong Olav med en regjering der 8 av de 18 statsrådene var kvinner. Det står det respekt av!

Foto: Wikimedia

Kvotering helt nødvendig virkemiddel
Dette er ikke et forsøk på å si at det ikke finnes feminister på høyresiden i politikken. Det er mer et spark i leggen til de kvinner på høyresiden som ikke vil vedkjenne seg at kvotering har vært helt nødvendig for å oppnå reell likestilling mellom kjønnene. Ved maktens tinder, står ikke menn og viker plassen for de damer som er dyktige nok. Ved maktens tinder, er det kamp om makt. Det er en røys med menn som vet å dra nytte av at de er nettopp menn, og som ikke viker en millimeter.

De kan gjerne snakke om kjønnsbasert urett som om de bryr seg. De kan gjerne også påpeke hvor nedverdigende det må være for kvinner å bli kvotert til en jobb i kraft at kvoteringslov, og ikke i kraft av at de er dyktige. Men like fullt drar de nytte av at nettopp dyktige kvinner systematisk diskriminert. Tallenes tale er klinkende klar.

Ulønn er verdens takk
Menn får høyere posisjoner på partilistene på bekostning av kvinner, både ved Stortingsvalg og lokalvalg. I 1975 hadde kvinner 15 % av plassene i landets kommunestyrer, mens tallet lå på 38 % i 2007. Når det kommer til politiske lederverv, er det enda verre. For 38 år siden var kun 2 % av dem kvinner, mens tallet i dag er 23 %. Faktum er at mange kvinner opplever å bli kneblet, usynliggjort, omgått og vraket, dypest sett fordi de er kvinner og truer kjønnsmakten. Altfor få løftes frem.

På bedritent vis, er det mange som hevder at vi kan takke den blå-blå regjeringen for at feminisme har fått vind i seilene. Det er slettens ikke er de blå-blå som har skapt feministisk bevissthet i dette land. Det er det iherdige idealister og aktivister som har gjort like fra den gangen kvinner ved fyrstikkfabrikken gikk til streik i 1889 frem til i dag. Det er dem vi skal takke! Å rose damer med tæl selv i 2014, ser virkelig ut til å sitte lang inne.

Kyklopene i Brussel

EU-domstolen har erklært datalagringsdirektivet for ugyldig, og begrunner det med at det er et svært omfattende inngrep i privatlivet. Det at EU-domstolen har tatt affære i en så viktig sak som datalagringsdirektivet, er en aldri så liten sensasjon.

Kyklopene i Brussel blir nå nødt til å se urimelighetene med sin egen overvåkingsiver. Datalagringsdirektivet ble lansert for å harmonisere lagring av opplysninger for å bekjempe organisert kriminalitet og terrorisme i hele EØS-området. Likevel lander EU-domstolen på at direktivet er for inngripende, siden det ikke begrenser seg til det strengt nødvendige.

I Nei til EU er man selvsagt glad for hva EU-domstolen har kommet frem til.

Det var bråk i hele Europa før domstolen sa sitt, og misnøyen i vårt eget kongerike var blant mange stor da Høyre og Ap stemte det gjennom. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Venstre og fem representanter fra Høyre var mot. Janne Sjelmo Nordås (Sp) sa følgende til NRK 8. april:

”Vi advarte mot akkurat dette da saken ble behandlet på Stortinget. Vi ba om at saken måtte vurderes juridisk i forhold til EU-domstolen, men det ble ikke lyttet på.”

Audun Lysbakken (SV) forlangte i samme artikkel at regjeringen stanser med å implementere direktivet. Han sa videre:

”Dette setter de to partiene som stemte dette gjennom i Stortinget i skammekroken.”

Og det har Lysbakken rett i. Den orwellske måten å tenke på, strider mot viktige og sentrale menneskerettigheter. Ideal om det frie mennesket og rettsikkerhet, ble skylt ned av landets to største parti med den største selvfølgelighet. Har de glemt at de er folkevalgt?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne i følge ABC Nyheter ikke si 8. april om regjeringen stanser datalagringsdirektivet. Kanskje bruker han anledningen til å komme med gode nyheter på frigjøringsdagen 8. mai? Det er lov å håpe.

Norge har alltid vært et land som er stolt over sin selvstendighet og råderett. Mens vi i 1945 befridde oss fra et herredømme som brukte kuler og krutt for å bestemme over oss, kan vi kanskje året vi har grunnlovsjubileum befri oss fra byråkratkykloper som prøver å bestemme over oss via møtesaler og skrivebord i en by som ligger 1100 kilometer fra Oslo. Vi vil bestemme over vårt eget land takk, og vi vil i hvert fall ikke overvåkes uten at det er nødvendig!

Omvendt voldsalarm nå!


Rødt ber om at Regjeringen nå prioriterer å iverksette bruk av omvendt voldsalarm på farlige menn som er dømt for vold. WHO og FN slår fast at vold mot kvinner er verdens største helseproblem, og tall fra Norge viser at mellom 2000 til 2007 ble hele 73 kvinner drept av sine menn, så dette er et problem også her.

Besøksforbud har liten om noen effekt i det hele tatt. Flere kvinner har fått voldsalarm av politiet, men ender likevel opp med å bli drept. Andre forsøker å flykte til andre kommuner eller fylker, men fånyttes. Slik kan det ikke fortsette å være, og det må gjøres noe for å forhindre at så mange kvinner blir drept. Bruk av omvendt voldsalarm gjør det mulig for politiet å til enhver tid vite om menn som er dømt for å ha mishandlet eller forøkt å drepe sin partner, oppholder seg nærmere den formærmede parten enn lovlig.

Rødt ser at et kontrolltiltak som omvendt voldsalarm alene ikke er nok. Voldsdømte menn må i tillegg ha ulike støtteordninger, i form av eksempelvis samtalegrupper eller terapi. En del som blir dømt for vold, avviser alle tilbud om organisert støtte. I slike tilfeller er det ekstra viktig å benytte omvendt voldsalarm.

  • Saksopplysning: Omvendt voldsalarm er det samme som elektronisk fot- eller armlenke.

Rødt Bergen Sør: Regjeringen må følge FNs barnekonvensjon!

På årsmøtet til Rødt Bergen Sør ble det på mandag 19. mars vedtatt å komme med følgende resolusjon på vegne av medlemmene:

«Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet», sa statsminister Jens Stoltenberg i minnegudstjenesten i Oslo Domkirke 24. juli. To dager etter de grusomme hendelsene på Utøya, var hans fokus der det burde være.

Han var forståelig nok preget av alle dem som hadde måttet bøte med livet, og av de overlevende som ville måtte komme til å leve videre med fryktelige og skjellsettende traumer. Det tar nemlig på å oppleve frykt, død og terror.

I følge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, er Norge til tross for Stoltenberg sine ord blant de OECD-land som tar mot færrest innvandrere per innbygger. I følge en statistisk analyse fra Statistisk Sentralbyrå er i tillegg vi nordmenn blant dem i Europa som har de dårligste holdningene i innvandringsspørsmål. De politiske parti som har spredd fremmedfrykt, må ta stor del av skylden.

Både lokal- og rikspresse har meldt fra om utlendinger som ikke får oppholdstillatelse, til tross for at det ikke er trygt for dem å reise hjem. Selv barn blir kategorisert som returnektere, og skal sendes ut av landet med tvang. Det spiller heller ingen rolle om foreldrene er i arbeid og ikke påfører Norge utgifter i form av pengestøtte til livsopphold. Vi står ovenfor en type statlig råskap som ikke hører noe sted hjemme.

Rødt Bergen Sør krever at den norske regjering tar i bruk en mer human asyl- og innvandringspolitikk, og at den følger det internasjonale lovverket som er tegnet opp i FNs barnekonvensjon:

…Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn…

…Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet.»…

Hvis så ikke skjer, er det på sin rettmessige plass å spørre hvem Stoltenberg har tenkt å vise mer demokrati, åpenhet og humanitet for.

Anna Kathrine Eltvik
Medlem i Rødt Bergen Sør

Mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet Jens?


Regjeringen har på sine nettsider lagt ut informasjon om hva radikalisme og voldelig ekstremisme er, og oppfordrer samtidig folk om å melde fra til politiet om de er bekymret for radikale mennesker. At regjeringen i det hele tatt legger ut informasjon om disse begrepene på samme side, er i grunnen en prestasjon med negativt fortegn i seg selv.

Man kan lese: «Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål…Radikalisering er altså en prosess som kan føre til at en person blir en ekstremist. Hvor lang tid radikaliseringsprosessen tar, vil variere fra person til person.»

Tolv hagler på loftet
Dette gir et inntrykk av at alle mennesker som har radikale meninger er potensielle ekstremister og i verste fall terrorister. Som innehaver av radikale og sterke meninger, oppleves dette både provoserende og uriktig. Regjeringen er dog ikke den eneste som bedriver slik pinlig sammensausing av begreper. I min relativt korte fartstid som politiker og uttalt sosialist, kan det virke som om de fleste innbiller seg jeg har tolv hagler på loftet og et Pol Pot-alter i kjelleren. Slik er det selvsagt ikke.

Rødt er i dag landets eneste fredsparti. Vi ser selvsagt at vi må ha et forsvar, men vi støtter ikke invasjon av andre land. Hvem er da i realiteten de mest farlige politikerne i landet? Er det ikke heller stortingspolitikere som innbiller seg at man kan bombe muslimske land til demokrati man burde stille seg kritisk til?

Mer demokrati?
Til tross for at statsminister Stoltenberg etter 22. juli sa «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet», blir man altså på regjeringens nettside oppfordret til å kontakte politiet om man er bekymret for personer med sterke meninger. På Rødt sine nettsider, vil man kunne lese at vi ikke ønsker et samfunn med mer overvåking og forfølgelse, men mer demokrati. I et ekte demokrati, er man ikke redd for begrep som deltakende budsjettering.

Hvor mye av skattebetalernes penger brukes til å invadere uskyldige menneskers privatliv, hvis eneste forbrytelse har vært at de stiller seg kritisk til samfunnet maktapparat? Hvor store prosent av statsbudsjettet har gått til krigføring i andre land hvor de allierte blant annet har drevet med terrorbombing?

Hadde man fått ærlige svar på disse tingene, ville nok folk flest endret mening om hvem de skulle bekymre seg mest for, og det ville ikke vært dem som ønsker forandringer.

Pelsdyrnæringen avvikles ikke likevel - får millionvis i statsstøtte


Samtidig som regjeringen har halvert støtten til dyrevernsorganisasjoner i statsbudsjettet for 2012, har den besluttet å støtte pelsdyrnæringen med millionvis av kroner. Dette står i grell kontrast til at Ap på sitt landsmøte gikk inn for å avvikle denne næringen.

Sp-statsråd Ola Borten Moe fredet i august pelsdyrnæringen. Allerede da sa han selvsikkert at det ikke ville komme en avviklingsmelding til høsten. Dette har åpenbart vært en viktig kampsak for hans parti, men det spørs om Sp ikke burde valgt en annen fanesak å kjempe for. Det er med rette mange dyreelskere i Norge som kommer til å reagerte kraftig og negativt nå, og som føler at de ikke kan stole på regjeringen.


Billedtekst: Her ser man det svart på hvitt; pelsdyrnæringen får akkurat like mye støtte som før (se s. 74).

Trude Jensen, en forkjemper for dyrenes rettigheter, tok tidligere i høst kontakt med statsministerens kontor i anledning saken, og fikk dette svaret:

“På vegne av statsminister Jens Stoltenberg takker jeg for e-post datert 31. august.

Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Vi mener det er forbundet med store utfordringer innen dyrevelferd i pelsdyrnæringen – noe både Den norske veterinærforening og Veterinærinstituttet har påpekt. Brudd på gjeldende regler i bransjen har vært avdekket gjentatte ganger, både gjennom media og av Mattilsynet. Næringen har fått flere sjanser til å forbedre forholdene uten å kunne vise til gode nok resultater.

Arbeiderpartiet mener at sannsynligheten for at pelsdyroppdrett skal kunne drives i overensstemmelse med dagens krav til etisk dyrehold, virker liten. Derfor går vi inn for å avvikle pelsdyrnæringen.

Trude er mildt sagt provosert over det endelige utfallet , og oppfordrer alle som ikke synes noe om dette løftebruddet og skrive et brev til statsministeren. Det kan man gjøre her.


Billedtekst: Når en ser slike bilder, er det all grunn til å bli både opprørt og kvalm. Pelsdyrnæringen har fått flere sjanser til å forbedre forholdene uten å kunne vise til gode nok resultater, og dyr blir fremdeles utsatt for grovt mislighold.

Åpent brev til kunnskapsdepartementet


Lille Richard på åtte år har i dag sendt avgårde et brev til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Han har fått med seg at Rød Ungdom vil ha leksefri skole, og synes det var en god anledning som noen for å bli politisk aktiv. Brevet lyder som følgende:

Hei!
Jeg heter Richard. jeg er 8 år og er god på matte. Jeg bor i Krokstadelva.

Jeg vil gjerne at dere kutter lekser, lekser kan fovirre barna og de liker ikke forstyrring av voksne. Jeg vil gjerne at dere kutter lekser sånn at de kan få mer morsjon og ikke kjeder seg alt for mye. Jeg forsikrer meg at ingen barn i Norge for for lite morsjon. Derfor må alle bruke hjernemusklene sine kun på skole.

Dere burte gi barna leksefrie uker, sånn at hjernemusklene får hvile og sånn at kroppsmusklene kan vokse.

Tre vennelige hilsner fra Richard

Han underskrev selvsagt med fullt navn, men familien ønsker ikke at det skal offentliggjøres. Bildet øverst har ingenting med saken å gjøre, det er kun et illustrasjonsfoto.