Viser arkivet for stikkord skoleforfallet

Vil skoleelevenes helse følges opp?


Mandag 14. mai hadde jeg min debut i Bystyret i Bergen, og la frem følgende muntlige spørsmål til skolebyråd Harald V. Hove:

I Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, står det i § 19 at inneklima skal være av tilfredsstillende kvalitet, med hensyn til luftkvalitet, fare for muggdannelser og ionisering. I § 23 står det at virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Nevnte paragrafer er essensielle med tanke på hygiene, helse og sykdommer.

Mia Xing Nordeide Kaland og Christine Klemtsen har begge stått frem i henholdsvis BT og BA, og fortalt om totalt uholdbare forhold ved skolene som de har gått på. De har begge ved å gå på svært helsefarlige skoler økt risikoen for kroniske helseplager som varer livet ut. I tillegg viser forskning at dårlig inneklima beviselig fører til nedsatt læringskapasitet, og jo dårligere utdanning man har, jo dårligere jobb får man senere i livet.

  • Vil Bergen kommune iverksette tiltak for å kompensere for tapt framdrift og redusert faglig utbytte av skolegangen for dem som har blitt påviselig hemmet av helseproblemer på grunn av skadelig inneklima?
  • Barn under 16 år betaler i Norge ikke egenandeler når de er hos lege, med mindre de skal ta en blodprøve, bandasjeres eller lignende. Kommer Bergen kommune til å dekke de utgifter skoleelever har hatt for eksempel i tilknytning til luftveissykdommer om legeattest viser at de har blitt syke av å gå på skole?

Kort oppsummert svarte Hove at det var et svært vanskelig spørsmål, men at kommunen selvsagt tok helsen til skoleelevene på alvor. Skulle kommunen betale ut noen form for erstatning eller kompensere for tapt fremdrift og redusert faglig utbytte av skolegangen, måtte man påviselig blitt syk av å gå på skole. Dette kunne kun bli vurdert individuelt.

(Fullstendig og ordrett svar vil bli lagt ut i bloggen så snart det foreligger på kommunens nettsider. Jeg tar forbehold om at gjengivelsen av Hove sitt svar er for unøyaktig.)

Rødt Bergen Sør med resolusjon vedrørende skoleforfallet


Billedtekst: Rektor Hanne-Guri Hellevang ved Nattland skole er en av dem som er fortvilet, og med god grunn. Hellevang har forøvrig intet å gjøre med resolusjonen fra Rødt Bergen Sør.
________________________________________________________________________________
Skoleforfallet i Bergen er et forferdelig resultatet av årelang nedprioritering av offentlige tjenester. Allerede på begynnelsen av 90-tallet ble vaktmesteren fjernet fra den enkelte skole. Tjenesten ble i nyliberalistisk ånd lagt ut på anbud, og dermed forsvant det daglige tilsynet og vedlikeholdet. Dette sto den daværende Ap-styrte koalisjonen for.

Etter åtte år med borgerlig styre er nå situasjonen prekær. Mens Mæland og co er opptatt av å kommersialisere og privatisere, er 22 skoler uten helseverngodkjenning. Landås skole og deler av Nattland skole er allerede stengt, og elevene må busses. Betegnelig nok må Arbeidstilsynet inn med tvang før byrådet motvillig handler.

Til sommeren stenger Møhlenpris skole og flere vil etter alt å dømme følge etter. Høyresiden bruker anledningen til å skylde på kommunen, det vil si seg selv, som dårlig eiendomsforvalter. I stedet vil de ha såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS). Dette er en gavepakke til investorer som kan putte nok et sugerør i en skranten, kommunal pengekasse; private skal bygge og eie skoler, mens kommunen skal leie. Dette vil blant annet gjelde nye skoler på Landås og Søreide. Kommunen kommer altså til å måtte leie dyrt av firma som selvsagt vil tjene penger.

Når man svekker offentlig og demokratisk styrte tjenester på denne måten, kan private ta over. Det er å foretrekke at skattebetalernes penger brukes på en bedre og mer rettferdig måte, og at de som jobber på skolene, elevene og foreldrene får mer makt over skoleutviklingen.

Rødt Bergen Sør krever at hver skole får sin egen vaktmester og at OPS i denne sektoren opphører. Det må gjenopprettes gode offentlige rutiner for planlegging, der staten går inn med tilstrekkelige øremerkede tilskudd til vedlikehold og nybygg. Det er fullstendig uakseptabelt at i et land hvor man opererer med skoleplikt, har så dårlige skolebygg at elevene blir syke.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.:

§ 19: Inneklima/luftkvalitet
Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.​Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et alment akseptert nivå."

§ 23: Sanitære forhold
Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.

Rødt Bergen Sør krever derfor også at de elever som har hatt ekstra utgifter tilknyttet dårlig inneklima på skole, får økonomisk kompensasjon fra lovbryteren Bergen kommune.

Resolusjon vedtatt på Rødt Bergen Sør sitt årsmøte 19. mars 2012.