Viser arkivet for stikkord sykepleiere

VG sin debattredaktør på viddene

Kvinner har hatt stemmerett i 100 år. VG har eksistert i 45 år lenger, men har likevel en kvinnelig debattredaktør som 28. januar presterte å publisere et synspunkt som like gjerne kunne vært skrevet av gutteklubben grei.

Debattredaktør i VG, Elisabeth Skarsbø Moen.

Elisabeth Skarsbø Moen hevder at sykepleiere som deltok i kvinnekampen på 70-tallet fortviler over unge kolleger som bare vill jobbe deltid og heller ha tid til hjem og fritid. Hun minnes i tillegg sin mannlige journalistkollega som et kvarter før stengetid på byens utesteder alltid sa ”Jeg skal bare inn og hente meg en sykepleier”. De ventet likevel bare på å bli plukket opp av en som kunne forsørge dem.

Dette er mildest talt provoserende. Slike type sjåvinistiske utsagn sier mest om mannen som kommer med dem, og ikke den jenten som blir med ham hjem. Finnes det jenter som drømmer om å bli forsørget, eller som er mer skruppelløse ”golddiggers”? Helt sikkert, men det rettferdiggjør ikke disse stygge generaliseringene likevel.

Skarsbø Moen nevner ufrivillig deltid i en bisetning, og tilkjennegir sin irritasjon. Aller best er slagordet ”Rett til heltid”. Hun kan for så vidt ha rett i dette, men å hevde at begrepet ufrivillig deltid bare gjør kvinner til offer, er feil. Man kan nemlig ikke gjøre noe med problem uten først å erkjenne dem, og faktum er at tusenvis av kvinner ufrivillig jobber i deltidsstillinger. De må ta seg ekstravakter for at de skal få en lønn de kan leve av, og sånt skaper en uforutsigbar hverdag.

Å påpeke dette, er å gi uttrykk for en livssituasjon som er uholdbar. Er man i en uholdbar livssituasjon, er det på sin plass å kreve endringer. Det er altså ikke snakk om offerrolle, men argumentasjon basert på virkeligheten man lever i. Mangler Skarsbø Moen vilje til å se denne prosessen for hva den er? I tillegg gir hun Spekter-direktør Anne-Kari Bratten rett i at kvinnelige arbeidstakere ikke bare kan fortsette å jobbe deltid fordi de heller vil gå på kafé eller trene på Sats.

Undertegnede har lang erfaring i kvinnedominerte yrker. Etter mange år som hardt arbeidende alenemor som måtte ta til takke med vikarjobber eller deltidsstillinger, gjør man seg derfor gjerne noen tanker om dem som så åpenbart ikke forstår. Skarsbø Moen og Bratten svikter ikke bare de kvinnelige forkjemperne som har gitt dem rett til å ta sin utdannelse, men har også uten å nøle tatt skrittet over i en verden hvor kyniske forretningsfolk og kapital råder. Eller skal vi bare glemme at VG eies av Schibsted ASA, Norges mediegigant og at Spekter tross alt er en mørkeblå arbeidsgiverforening?

I EU har krisen ført kvinnene tilbake 30 år i tid. Helt i tråd med marxistisk teori, tjener tradisjonelt, gammeldags familiemønster de kapitalistiske interesser. Er det færre man må dele pengene sine med, kan de på toppen fortsette å skumme fløten. Da passer det godt at kvinner går hjemme og gjør gratis omsorgsarbeid, mens mannen er den eneste som krever lønn. Da passer det også godt å privatisere den omsorgen som er offentlig, slik at finansfolket kan stikke overskuddet som kunne gått til flere heltidsstillinger i sin egen lomme. Sist men ikke minst, passer det også godt å gi kvinner som Skarsbø Moen, Bratten og andre anti-feminister mest spalteplass.

Det handler om holdninger, og som debattredaktøren i VG påpeker; ord former tanker.

Anna Kathrine Eltvik
Kvinnepolitisk leder i Rødt

Orange Helse A/S under lupen


NRK avdekket nylig at det Bergensbaserte selskapet Orange Helse A/S ikke betaler sykepleierne de ansetter tarifflønn. Man har faktisk lønnet sykepleierne så dårlig som 60 kroner timen. Det var derfor betimelig å stille byråd Hilde Onarheim et skriftlig spørsmål sist Komite for Helse og sosial hadde møte på rådhuset i Bergen:

Skriftlig spørsmål til byråd Onarheim om Orange Helse A/S fra Anna Kathrine Eltvik®:

Om forholdene for ansatte i Orange Helse A/S
Den eneste private leverandøren av hjemmesykepleie etter avtale med Bergen
kommune, er nå Orange Helse AS. Dette selskapet eies av Orange Group AS, som
igjen eies av Orange Desmet Invest Ltd, RL Invest Ltd, Brio Invest Ltd, Haukedalen
Invest Ltd og Vikas Gulaty. De eierne som framtrer som engelske Ltd, er
norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med adresser i Bergen. Denne
organisasjonsformen – at nordmenn registrerer et britisk Ltd med helt ned til ett pund
som aksjekapital for så å drive sin virksomhet i Norge, er en organisasjonsform som
etter hvert er blitt temmelig beryktet.

Orange Helse AS bruker i stor utstrekning sykepleiere fra de baltiske landene, og
selskapet driver kursvirksomhet i Litauen og Latvia for å klargjøre sykepleiere derfra
til arbeid i Norge. Dette er en driftsform som brukes av en del selskaper som leverer
arbeidskraft til helsesektoren i Norge. Det er en del eksempler fra firmaer som driver
på denne måten, på at deres ansatte blir trukket i sin lønn for ganske store beløp som
hevdes å være til dekning av boligutgifter her og til betaling for den tidligere
kursdeltakelsen i hjemlandet. På overflaten kan det da se ut som om de mottar en
timelønn som er vesentlig større enn den de faktisk mottar.

Det er også en del eksempler på at selskaper som driver på denne måten, får et ”tak”
på de ansatte slik at de ikke kan slutte før de har betalt tilbake det kursingen koster. I
slike tilfeller har de ansatte ikke tariffavtale. Ved kontroll vil slike selskaper da ofte oppgi
den offisielle timelønnen før disse trekkene er foretatt, slik at fasaden ser vesentlig bedre
ut enn virkeligheten.

Spørsmål:
Har Bergen kommune foretatt kontroller av en art som vil avdekke eventuelle
driftsforhold av den typen som er beskrevet her? Hvilke undersøkelser er i så fall
foretatt, og på hvilken måte har man gått fram for å få eventuelle bakenforliggende
forhold belyst, f.eks. eventuell betaling for kursdeltakelse i hjemlandet og eventuell
betaling for bolig her?

Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet slik:
Orange Helse har kontrakt med byrådsavdelingen om levering av hjemmesykepleie i
henhold til vedtak. Byrådsavdelingen har flere ganger vært i kontakt med Orange
Helse i forbindelse med avklaring av spørsmål knyttet til lønn, arbeidstid og pensjon.
Kontakten har vært i form av besøk, på telefon og ved e-post. Vi har fått tilgang på
gjeldende tariffavtale, sett lønnsslipper og fått utdypende svar på e-post.

Sykepleierne i Orange Helse har et lønnsnivå som ligger høyere enn den tariffavtale
NHO Service har inngått med Fagforbundet for privat sektor. Den turnusen de ansatte
arbeider etter, synes også å være innenfor de rammer som fremgår av
Arbeidsmiljøloven.

Når det gjelder pensjonsforholdene, så er ingen av sykepleierne
innmeldt i KLP. Dette har de avklart med NHO og KLP som hevder at vikarbyråene
ikke er å anse som helseforetak og dermed er unntatt fra kravet om at sykepleiere skal
være medlem av KLP. Vi stiller oss tvilende til denne forståelsen siden Orange helse
leverer helsetjenester til våre innbyggere i henhold til vedtak, og dermed i denne
sammenheng ikke kan sees på som et vikarbyrå. Vi har bedt Orange Helse avklare
dette forholdet på nytt.

Når det gjelder kostnader knyttet til norskopplæring og reise/overnatting i Bergen for
de baltiske sykepleierne, så betales dette for ved trekk i lønn. Vi har imidlertid vansker
med å vurdere rimeligheten i de trekk som blir foretatt, men har heller ikke grunnlag
for å hevde at disse lønnstrekkene er urimelige. Sykepleierne trekkes kr 12 pr arbeidet
time til totalkostnadene på 22000 kr er tilbakebetalt, kr 15000 i kurskostnader og kr
7000 i lønnsforskudd under kurset. Normal tilbakebetalingstid blir ca ett år.

Reisekostnader tur/retur Baltikum betales ved trekk i lønn på 22 kr pr arbeidet time.
Orange Helse ordner reisene og betaler boutgiftene i Bergen, inklusiv møbler, TV,
bredbånd, osv. Mat dekkes av den enkelte. Det skal foretas et tilsyn hos Orange Helse
den 22. mars der bl.a. dette vil bli tema.