Viser arkivet for stikkord usikkerhet

Ventemottakene har utspilt sin rolle


Foto: Fra UDI sine nettsider.

UDI-direktør Ida Børresen holder i dag pressekonferanse om antallet asylsøknader for første halvår 2010 og prognosen for resten av året.

En rykende fersk rapport, offentliggjort i dag, konkluderer med at ventemottaksordningen slik den er utformet i dag spiller liten rolle i returarbeidet. Ordningen inkluderer en liten gruppe asylsøkere med avslag, samtidig som den bidrar til økt passivisering av beboerne.

Våre funn indikerer at økningen i returtallene vi har sett den siste tiden skyldes andre faktorer enn selve ventemottaksordningen og tiltak som er iverksatt på ventemottakene. Rapporten konkluderer med at returfremmende arbeid i dagens ventemottaksordning fremdeles i stor grad baseres på en antakelse om at en drastisk reduksjon i standard og andre former for passiv tvang vil virke returfremmende. Det anbefales at returarbeidet i ventemottak og i mottakssystemet i sin helhet heller bør baseres på aktive former for returmotiverende arbeid, inklusive et bredere fokus på organiserte returrettede aktiviteter og kompetansegivende kurs.(Kilde: Justis- og politidepartementet)

Man skulle i rapporten svare på følgende spørsmål:

  • I hvilken grad er ordningen med ventemottak returfremmende?
  • Hvilke faktorer ved ventemottaksordningen virker returfremmende og hvilke virker returhindrende?
  • Hvilke ordninger og tiltak er det på bakgrunn av funnene i undersøkelsen mulig å se for seg at vil være mer returfremmende enn det som er tilfelle i dag?

En har altså funnet at ventemottakene fungerer dårlig med hensyn til tilsiktet hensikt. Det gjenstår å se om regjeringen beslutter å endre sin asylpolitikk, eller om den har tenkt å overse de faktum som fagfolk har jobbet med i et år for å finne ut.

I en annen rapport hvor beboere på Lier og Fagerli uttaler seg, forteller de om ventemottak hvor hverdagene er fylt av slåsskamper, narkotika og usikkerhet. Dette kan tyde på dårlig bemanning og liten oppfølging av de som bor der. Må man leve under slike forhold, så burde ikke opprøret komme som noen stor overraskelse. Mennesker i krise, trenger forutsigbarhet og trygge omgivelser.

Psykolog Sverre Varvin ved nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, støtter dette. Han er derfor ikke overrasket over det som har skjedd på ventemottakene. Han mener man bør se på organiseringen av mottakene, og kommer nok ikke til å bli overrasket over hva rapporten fra Justis-og politidepartementet sier. Det er bare å håpe at ventemottakene blir avviklet.

Personer som det ikke har vært mulig å returnere til hjemlandet mer enn 15 måneder etter endelig avslag på asylsøknaden, bør få oppholdstillatelse i Norge. Og i denne perioden må de få mulighet til å bo i ordinære asylmottak. (Turid Thomassen, leder i Rødt)